Du er her:

Råd og utvalg

Elevrådet - elevrepresentanter (5.-10. trinn), elevrådslærer

 • tar opp og drøfter saker som elevene er opptatt av vedrørende skolen
 • forbereder saker til rådhusmøtet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) - Foreldrerepresentanter fra hvert trinn

 • er et rådgivende organ for rektor
 • FAU skal bidra i arbeidet for å skape godt samhold mellom hjem og skole
       og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Samarbeidsutvalget (SU/SMU) - Foreldre, ansatte, rektor,elever og politiker

 • har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Plangruppe - Rektor, inspektør, SFO-leder og teamledere

 • Har ansvar for skolens egne planer, og læreplanen er aktivt i bruk til det pedagogiske arbeidet.
 • Tar medansvar for god progresjon i arbeidet med skolens utviklingsområder

Tverrfaglig team -  skolens ledelse, helsesøster, PPT, rådgiver og «vær i skole».

 •  Tverrfaglig team møtes annenhver uke og der kan foresatte og/eller andre voksne ved skolen melde inn bekymringer rundt enkeltelever eller grupper av elever.
 • Tverrfaglig team drøfter seg frem til ulike tiltak og følger opp. Rektor leder tverrfaglig team.