Du er her:

Kvalitetssiden

Rektor ‘n har ordet:

Det er med stor glede og stolthet jeg vil presentere Løpsmark skole her på Kvalitetssiden. Skolen som har et elevtall på 316 elever dette skoleåret kjennetegnes som en skole med godt læringsmiljø, høy sosial trivsel blant både elever og lærere samt godt læringstrykk og høyt faglig fokus. Skolen er i stadig utvikling og inneværende år har vi spesielt rettet vårt fokus på klasseledelse og regning som grunnleggende ferdighet. Vi var med i pulje en av skolebasert kompetanseutvikling (SKU) og mener at vi i denne perioden ble flinkere på målrettet utviklingsarbeid og kollektiv forankring. Vi har også sett resultater av dette arbeidet i klasserommene der undervisningen har blitt mer praktisk og variert. Som rektor ønsker jeg og lede en skole som er en arena for absolutt alle elever, uansett bakgrunn og forutsetningerer, der sosial og faglig utvikling er en selvfølge. Nå har resultatene av nasjonale prøver blitt publisert og det er med stor tilfredshet at jeg ser at vi er på rett vei. Resulatene på 8. og 9. trinn viser en imponerende utvikling og sammen med et godt eksamensresultat gir dette oss motivasjon til å fortsette vårt systematiske arbeid blant elevene.

Rektor Hilde Wiik

Hvordan jobber skolenmed kvalitetsfremmende arbeid for å sikre at elevene trives, lærer, opplever mestring og utvikling på skolen?  

Skolen har gode rutiner for arbeid med kartlegging, forebygging og håndtering av mobbing. Dette arbeidet er jevnlig oppe i personalet og elevene opplever en kontinuerlig oppfølging i gruppene. Vi har i samarbeid med elever og foreldre utviklet gode trivselsregler som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø. Ståstedsundersøkelser og elevundersøkelser skal være med på denne kvalitetssikringen.

Hvordan følges resultatene etter kartlegging opp?

Alle resultatene blir presentert for hele personalet for å etablere en felles oppfatning av hvilke sterke og svake sider det må arbeides videre med. Skolens ledelse og lærere drøfter elevenes resultater og hvilke tiltak som trengs for ytterligere forbedringer. Dette nedfelles så i trinnkontrakter. Dette for å sikre en god, felles kvalitet på læringsarbeidet. Samarbeidet med foresatte er også viktig i elevenes resultatutvikling. Det settes av tid i fellestid til dette arbeidet.