Du er her:

Kvalitetssiden

Rektor ‘n har ordet:

Det er med stor glede og stolthet jeg vil presentere Løpsmark skole her på Kvalitetssiden. Skolen som har et elevtall på ca 300 elever dette skoleåret kjennetegnes som en skole med godt læringsmiljø, høy sosial trivsel blant både elever og voksne samt godt læringstrykk og høyt faglig fokus. Skolen er i stadig utvikling og inneværende år har vi spesielt rettet vårt fokus på god klasseledelse og godt og trygt læringsmiljø. Som rektor ønsker jeg å lede en skole som er en arena for absolutt alle elever, uansett bakgrunn og forutsetningerer.  Vi vektlegger gode relasjoner og oppmerkosmhet til hver enkelt. Det er 45 ansatte ved skolen, og alle er medskapere i utviklingen av skolen. Elevrådet er en naturlig part i alle viktige saker som omhandler elevenes skolemiljø.

Rektor Hilde Wiik

Hvordan jobber skolen med kvalitetsfremmende arbeid for å sikre at elevene trives, lærer, opplever mestring og utvikling på skolen?  

Skolen har gode rutiner for arbeid med kartlegging, forebygging og håndtering av mobbing. Dette arbeidet er jevnlig oppe i personalet og elevene opplever en kontinuerlig oppfølging i gruppene. Vi har i samarbeid med elever og foreldre utviklet gode trivselsregler som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø. Ståstedsundersøkelser og elevundersøkelser skal være med på denne kvalitetssikringen. Elevrådet har en viktig rolle i dette arbeidet. Det settes av tid hver høst til analyse av klassemiljø på alle trinn. PPT og helsesøster er naturlige samarbeidspartnere.

Hvordan følges resultatene etter kartlegging opp?

Alle resultatene blir presentert for hele personalet for å etablere en felles oppfatning av hvilke sterke og svake sider det må arbeides videre med. Skolens ledelse og lærere drøfter elevenes resultater og hvilke tiltak som trengs for ytterligere forbedringer. Dette følges opp gjennom skoleåret. Samarbeidet med foresatte er også viktig i elevenes resultatutvikling. Det settes av tid i fellestid til dette arbeidet.